Stipendium

Stipendium 2015

Inleiding

Toen in Vlaanderen op 2 mei 1978 een eerste Panathlon club werd opgericht, met zetel te Brussel en werkzaam onder de benaming Panathlon Vlaanderen, werden de leden gerekruteerd over geheel Vlaanderen. De activiteiten beperkten zich in deze beginfase tot ontmoetingen waar al dan niet een spreker werd uitgenodigd.

Het belangrijkste pluspunt van deze eerste Panathlon club was dat hierdoor een forum werd gecreëerd waar vele hoofdverantwoordelijken van de diverse sportfederaties en de verantwoordelijken van het sportbeleid in Vlaanderen mekaar konden ontmoeten en een vriendenkring konden worden. Het werd gaandeweg een embryo van de 'Vlaamse Sportfederatie'.

Het was anderzijds niet vanzelfsprekend dat deze Panathlon club enige invloed kon uitoefenen op het beleid, wat voor sommigen als een grote ontgoocheling werd ervaren. Enkelen haakten af.

Lange tijd groeide deze club uit tot een hechte vriendenkring waar mekaar ontmoeten, om over sport beleving, -beleid en -ervaring te kunnen dialogeren als enorm verrijkend werd ervaren.

Na enige tijd werd vastgesteld dat ondanks vele inspanningen het begrip "Panathlon" in de sportwereld - laat staan in de publieke opinie - onbekend en onbemind bleef. Dit had ongetwijfeld ook te maken met de bewuste opstelling van de leden van de club die in zekere zin "in gesloten orde" wilden opereren. In concreto: de nadruk lag op het "vrij-uit" kunnen stelling nemen, inzake sportaangelegenheden zonder enige druk van vereniging, filosofische overtuiging, sportdiscipline en functie. De Panathlon club wou een soort "senaat" zijn waar denken rond en om de sport belangrijker was dan schitteren in de publieke opinie.

Om toch enige kenbaarheid aan Panathlon te geven, zonder daarom het eigen karakter prijs te geven, staken de hoofdverantwoordelijken van deze Panathlon club de koppen bij elkaar om het aangewezen initiatief te vinden. Het idee van het lanceren van een ´Stipendium´ kreeg vorm. Met de sponsoring van de Nationale Loterij kon uiteindelijk een Stipendium gerealiseerd worden dat om de twee jaar een beurs toekende van 25.000 euro aan een concreet project dat de sport diende. Paul De Broe, een van de initiatiefnemers van het eerste uur, zorgde van bij de start voor de coördinatie en de concrete uitwerking van het Stipendium.

Stipendium - Periode 1988 tot 2002

Het Stipendium had de uitdrukkelijke bedoeling impulsen te creëren tot het nemen van originele en creatieve initiatieven die de sport en de lichamelijke opvoeding dienen. Het stond open voor een brede waaier van kandidaten in de Vlaamse Gemeenschap, van individuen tot verenigingen. Wie kandideerde, diende een project in dat rechtstreeks de sport, sportbeoefening en lichamelijke opvoeding van de Vlaamse jeugd stimuleert en dat ten minste over één jaar liep.

Om de hele geldsom van 25.000 euro niet uit te betalen zonder garantie van de gelijke uitvoering van het project, werd van de deelnemers geëist dat in hun programma een fasering was voorzien. Het Stipendium werd dan uitbetaald in schijven, telkens wanneer een nieuwe fase aanving.

In deze beginfase konden we ook rekenen op de gewaardeerde steun en medewerking van de Koning Boudewijnstichting.

Panathlon was ervan overtuigd met dit Stipendium een belangrijke bijdrage te leveren tot de bloei van het sportleven in Vlaanderen. Dat moge blijken uit de laureaten.

In 1988 werd het eerste Stipendium toegekend aan de onderzoeksgroep Jeugdcriminologie van de KULeuven voor het op gang brengen van fan-coaching projecten als socio-preventie ten aanzien van jongeren met voetbalvandalistisch gedrag. Een direct gevolg van dit onderzoek kan men nog wekelijks zien: de huidige stewards.

In 1990 ging de prijs naar vzw Foyer voor het project BIS dat staat voor: Brussel Integratie door Sport. BIS stelt zich tot doel het Brusselse kind, van welke afkomst ook, de kans te geven zich lichamelijk en emotioneel uit te leven via het creatief beoefenen van sport. Dit initiatief leeft nog altijd.

In 1992 werd het Stipendium niet toegekend.

In 1994 werd de prijs behaald door de Vlaamse Wetenschappelijk Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg onder leiding van Prof. dr. Knops. Het project wou de medische begeleiding en de sportbeoefening op school optimaal coördineren.

"Door kwaliteit naar kwantiteit" was de naam van het bekroonde project in 1996. Dit voorstel werd ingediend door de onderzoeksgroep Sociale Bewegingsagogiek van de VUB onder leiding van Prof. dr. Paul De Knop, een ronkende naam in ons sportmidden. Het streven naar kwaliteit is heden ten dage nog steeds een prioriteit.

Het Stipendium 1998 werd toegekend aan "Cirkus in beweging" onder leiding van mevrouw Rika Taeymans een project dat circusspel inzet als middel om de individuele, sociale, motorische en creatieve ontwikkeling van het kind te bevorderen.

In diezelfde lijn lag de volgende laureaat. De bewegingsschool Achilles van Grimbergen, die hetzelfde doel nastreefde via intense begeleiding van de lichamelijke beweging bij kinderen, kreeg de Panathlonprijs van 25.000 euro in het jaar 2000.

Tenslotte werd in 2002 een project gelauwerd onder de titel "Een hoge dunk voor de Brugse Poort" dat werkzaam is in een achtergestelde buurt in Gent, waar het Meisjeshuis in samenwerking met De Sportloods de lokale jeugd deskundig begeleidt in het promoten en het beoefenen van de Basketbal sport.

Overgangsperiode - 2003 en 2004

Van bij de start van dit succesvol initiatief werd door de Nationale Loterij duidelijk gesteld dat een en ander vlotter zou verlopen en een grotere zekerheid zou bieden indien het om een Nationaal (Belgisch) initiatief zou gaan. Panathlon Vlaanderen kon echter moeilijk zelf initiatieven nemen om in Wallonië een Panathlon club op te richten. Er werden via Panathlon International, in samenwerking met de Vlaamse club, wel hier en daar pogingen ondernomen. Een eerste initiatief in de gemeente Seraing leerde ons echter dat vooraleer clubs op te richten er een stevige basis noodzakelijk was.

Anderzijds werd steeds duidelijker dat er op de oorspronkelijke formule, hierboven beschreven, na een schitterend 14- jarig bestaan enige vermoeidheidsverschijnselen opdoken. Trouwens naar aanleiding van het toekennen van het laatste Stipendium in 2002 was het duidelijk dat een vernieuwing noodzakelijk was.

Er kwam geen Stipendium 2004! Het Stipendium, in zijn oorspronkelijke vorm, was niet meer. Gelukkig werd in 2003 Panathlon Bruxelles-Wallonië opgericht. Onder impuls van zijn voorzitter wist Panathlon Bruxelles-Wallonië de directie van de Nationale Loterij te overtuigen om via de subsidiering een aangepaste formule in het leven te roepen.

Stipendium - Periode vanaf 2005

Samen met Panathlon Club Bruxelles-Wallonië dienden de Vlaamse Panathlon clubs in 2004 een subsidiedossier bij de Nationale Loterij in. Ondertussen was de oprichting van de clubs Panathlon Gent en Panathlon Antwerpen een realiteit en trad de oorspronkelijke eerste Panathlonclub (die van bij de start de naam droeg van ´Panathlon Vlaanderen´) verder op als Club Panathlon Brussel.

Panathlon verbond er zich toe om met deze subsidie een wedstrijd te organiseren voor de eerste vier leerjaren van het secundair onderwijs.

Het Stipendium was en is nog steeds mogelijk dankzij de steun van de Nationale Loterij. Voor de realisatie van het Stipendium en de promotie en communicatie op school en in de sportclubs zijn er partnerships aangegaan met de BVLO - Bond voor Lichamelijke Opvoeding en de SVS - Stichting Vlaamse Schoolsport.

Stipendium 2005 - Muurschilderij & slogan

De Nationale Loterij kende in 2005 een subsidie toe van 50.000 euro te verdelen over Wallonië (25.000 euro) en Vlaanderen (25.000 euro). De wedstrijd Stipendium 2005 gaf als opdracht aan de leerlingen van de eerste vier studiejaren van het secundair onderwijs een slogan te bedenken die de ethische waarden van de sport onder de aandacht moest brengen en/of om een muurschildering uit te werken.

Op 7 juni 2006 werden de winnaars gelauwerd naar aanleiding van het symposium "Sport op Jongerenmaat" dat georganiseerd werd in opdracht van minister Bert Anciaux en in samenwerking verliep met de Vlaamse Sportfederatie.

Voor de muurschilderijen waren de laureaten:

 • 1. 1e jaar: St.Andrieslyceum Sint Kruis Brugge
 • 2. 2e jaar: St.Andrieslyceum Sint Kruis Brugge
 • 3. 4e jaar: St.Lutgardisinstituut Mol

Voor de slogans:

 • 4. 2e jaar: Koninklijk Atheneum Deurne met de slogan Wees een held, speel eerlijk op het veld.
 • 5. 2e jaar: KOGEKA St.Jozefsinstituut Geel met de slogan: Sport je even, zo blijf je leven.

De laureaten ontvingen uit de handen van de vertegenwoordigers van de Nationale Loterij een bedrag van 500 euro.

Stipendium 2007 - Ontwerp een spel of zoek een sport

In juni 2006 werd een tweede subsidiedossier ingediend bij de Nationale Loterij. In deze aanvraag werd voorgesteld andermaal een wedstrijd te organiseren voor de eerste vier leerjaren van het secundair onderwijs. De Nationale Loterij heeft voor het Stipendium 2006-2007 aan Panathlon Vlaanderen een subsidie toegekend van 30.000 euro.

De opdracht was om een sport of spel te bedenken dat de ethische waarden van de sport onder de aandacht moet brengen. De leerlingen en leerkrachten konden zich laten inspireren door de ´Panathlon verklaring over ethiek in de jeugdsport´. De winnende scholen (een klassement per studiejaar = 4 winnaars) ontvingen elk een premie van 1.000 euro

De laureaten van het Stipendium 2007:

 • 1. 1e jaar: Don Bosco college Zwijnaarde
 • 2. 2e jaar: Scholengroep O.L.V. Tuinbouwschool Sint-Truiden
 • 3. 3e jaar: Sint Gummaruscollege Lier
 • 4. 4e jaar: Sint-Jan Berchmanscollege Avelgem
 • 5. Buitengewoon onderwijs: St.Gerardus Diepenbeek
Stipendium 2008 - Steek een hand uit

De editie van het Stipendium 2008 van Panathlon Vlaanderen ´Steek een hand uit´ richtte zich in het bijzonder naar punt 2 van de ´Panathlon Verklaring´ waarin gesteld wordt dat alle vormen van discriminatie in de jeugdsport onaanvaardbaar zijn. De opdracht van de wedstrijd was dat leerlingen van een klas of jonge sporters van een sportclub op een originele en creatieve manier een organisatie, een initiatief of een activiteit uitwerken waardoor de diversiteit in de jeugdsport gepromoot, bevorderd en gewaarborgd wordt (bv. initiatieven in kader van gehandicaptensport, buurtsport, kansarmen, ...).

Winnaars Stipendium 2008 ontvingen elk een cheque van 1.000 EUR:

 • 1. Katholieke Centrumscholen - Sint-Truiden: sportnamiddag samen met kinderen van het asielcentrum
 • 2. Brussels Brazilian Jiu Jitsu Academy: "Brussels School Grappling" - schoolworsteltornooi
 • 3. Sint-Andreaslyceum - Sint-Kruis Brugge: "Integratieproject: Hand in hand"
 • 4. Recrean Skippers vzw - Oudenaarde: "Ropeskipping evenement Ronse"
 • 5. SOLV - Scholengroep OLV - Tuinbouwschool St. Truiden: "Fata morgana: steekt een hand uit naar ..."
Stipendium 2009 - 2012: Fotowedstrijden

Vanaf 2009 lanceert het Panathlon Stipendium jaarlijks fotowedstrijden rond diverse thema´s rond waarden en ethiek in de jeugdsport. De jeugdsport wordt bekeken door een cameralens waarmee de jongeren waarden in de sport op een originele en creatieve wijze vastleggen. Het Stipendium hoopt dat deze opdracht de Vlaamse scholen zal aanzetten om vakoverschrijdend rond ethiek in de sport te werken. Panathlon wenst met deze wedstrijd de jeugdclubs te stimuleren om ethiek binnen hun vereniging een belangrijke plaats te geven.

De wedstrijden zijn uitgeschreven voor leerlingen van de eerste vier jaren van het secundair onderwijs en voor het buitengewoon secundair onderwijs van alle Vlaamse scholen. Ook de jeugdafdelingen (12/16-jarigen) van Vlaamse sportclubs kunnen meedingen. In een begeleidende tekst beschreef men kort wat men met de foto wenst uit te drukken. De winnaars ontvangen elk 1.000 euro.

Stipendium 2009 - Fotowedstrijd: ´Zoom in op fair play´

Het Stipendium richtte zich in 2009 (schooljaar 2008-2009) naar de essentie van de Panathlonverklaring en het toepassen van fairplay in alle jeugdsport. De titel van de wedstrijd was "ZOOM IN OP FAIRPLAY". De opdracht was een sprekende foto of een fotocollage maken die fair play duidelijk in beeld brengt.

De wedstrijden zijn uitgeschreven voor leerlingen van de eerste vier jaren van het secundair onderwijs en voor het buitengewoon secundair onderwijs van alle Vlaamse scholen. Ook de jeugdafdelingen (12/16-jarigen) van Vlaamse sportclubs kunnen meedingen. In een begeleidende tekst beschreef men kort wat men met de foto wenst uit te drukken. De winnaars ontvangen elk 1.000 euro.

De winnaars 2009 ontvingen elk 1.000 EUR voor hun inzending:

Categorie SCHOLEN secundair onderwijs

 • BUSO: VIBSO Leieland Zulte-Machelen
 • BUSO: Ten Dries Landegem
 • 1e jaar: Sint-Franciscus Instituut Brakel
 • 3e jaar: KA Halle
 • 4e jaar: KA Halle

Categorie CLUBS

 • Provincie Antwerpen: Korfbal Boeckenberg Deurne
 • Provincie Limburg: Zwemclub De Merel Leopoldsburg
 • Provincie Oost-Vlaanderen: Wriemel vzw Wetteren
 • Provincie Vlaams-Brabant: Sportclub Gezinsbond Huldenberg
 • Prijs voor ´motivatie´: Psylos Sportclub Klimop Geel
Stipendium 2010 - Fotowedstrijd: ´Focus op je omgeving´

Voor het schooljaar 2009-2010 lanceerde het Stipendium 2010 een fotowedstrijd met als thema ´ZOOM IN OP FAIR PLAY - Focus op je omgeving´. Als opdracht stuurden de leerlingen van een klas of jonge sporters van een club ëën of meerdere foto´s en/of fotocollage(s) op van de personen die betrokken zijn bij sportende jongeren. De foto moest tonen hoe een trainer, supporter, vriend, leerkracht, bestuurder, ouder of grootouder omgaat met jongeren tijdens een les, training of wedstrijd. Zowel goed als slecht gedrag kon getoond worden.

De winnaars 2010 ontvingen elk 1.000 EUR voor hun inzending:

Categorie SCHOLEN secundair onderwijs

 • BUSO: VIBSO Leieland Zulte-Machelen
 • 1e jaar: Sjabi Sint-Jan Berchmansinstituut Puurs
 • 2e jaar: Sint-Jorisschool Geluwe
 • 3e jaar: Sint-Jan Berchmanscollege Avelgem
 • 4e jaar: Koninklijk Atheneum Ninove
 • Speciale nominatie: Annuntia Instituut Wijnegem

Categorie CLUBS

 • Provincie Antwerpen: Basketbalclub Eligio Deurne
 • Provincie Limburg: Initia Handbalclub Hasselt
 • Provincie Oost-Vlaanderen: Lokerse badmintonclub
 • Provincie Vlaams-Brabant: Brussels Brazilian Jiu Jitsu Academy
Stipendium 2011 - Fotowedstrijd: ´Emotie in de sport´

De fotowedstrijd Stipendium had in 2011 als thema ´EMOTIE IN DE SPORT´. Jonge sporters van een club of leerlingen van een klas stuurden één of meerdere foto´s op van personen die betrokken zijn bij sportende jongeren. Met de foto´s toonden zij aan hoe een trainer, supporter, vriend, leerkracht bestuurder, ouder of grootouder omgaat met ´emotie in de sport´.

De winnaars 2011 ontvingen elk 1.000 euro voor hun inzending:

Categorie SCHOLEN secundair onderwijs

 • Buitengewoon Onderwijs BUSO De Richter Genk
 • 1e leerjaar: ´aanmoedigingsprijs´ voor Sint-Paulusinstituut Campus Loofblomme Gent en Campus de Helix Maasmechelen
 • 2e leerjaar: KTA Mobi Coupure Gent
 • 3e leerjaar: Sint Ludgardis Merksem
 • 4e leerjaar: KA Denderleeuw

Categorie CLUBS

 • Provincie Antwerpen: Basketbalclub Eligio Deurne
 • Provincie Limburg: Volleybalclub Mavo Dilsen-Stokkem
 • Provincie Oost-Vlaanderen: Turnclub EWB Zottegem
 • Provincie Vlaams-Brabant: Arkebuse Vilvoordse Schuttersvereniging
 • Speciale nominatie voor de totale inzending: Wriemel Wetteren
 • Laureaten G-clubs of sportclubs met G-werking: Turnclub ´t Spagaatje (G-Gym groep) Hoogstraeten
Stipendium 2012 - Fotowedstrijd: ´Ethiek in de jeugdsport: SAMEN SPORTEN´

De fotowedstrijd Stipendium had in 2011 als thema ´EMOTIE IN DE SPORT´. Jonge sporters van een club of leerlingen van een klas stuurden één of meerdere foto´s op van personen die betrokken zijn bij sportende jongeren. Met de foto´s toonden zij aan hoe een trainer, supporter, vriend, leerkracht bestuurder, ouder of grootouder omgaat met ´emotie in de sport´.

Het Panathlon Stipendium 2012 is een fotowedstrijd georganiseerd door Panathlon Vlaanderen vzw, in samenwerking met de Nationale Loterij, de Stichting Vlaamse Schoolsport - SVS en de Bond voor Lichamelijke Opvoeding - BVLO vzw.

De fotowedstrijd is gericht naar de leerlingen van het buitengewoon secundair onderwijs, de eerste vier jaren van het secundair onderwijs en naar de jongeren (12/16 jarigen) van Vlaamse sportclubs.

Het thema van de fotowedstrijd is ´SAMEN SPORTEN´. De foto's tonen op een attractieve manier aan hoe men in de sport respectvol omgaat met de rijkdom aan diversiteit: het samen sporten van jong en oud, groot en klein, jongens en meisjes, toppers en minder talentvolle sporters, samen sporten met obese jongeren, met personen met een handicap, met jongeren van vreemde origine, m.a.w. de foto's illustreren hoe er in de sport geen plaats is voor discriminatie. De foto kan overal genomen worden waar jongeren sporten: bv. sport op school, tijdens de les lichamelijke opvoeding, trainingen en sportwedstrijden...

Stipendium 2013 - Fotowedstrijd: ´Fair Play´

Om de ethische waarden van de sport bij de jongeren onder de aandacht te brengen, zetten Panathlon, BVLO en SVS hun gezamenlijk project verder met de steun van de Nationale Loterij: de fotowedstrijd "Panathlon Stipendium 2013". De wedstrijd richt zich opnieuw naar ethische aspecten in de jeugdsport en krijgt dit jaar het thema "Fair Play".

Meedoen kan, als je behoort tot een van de volgende categorieën:

 • Leerlingen van het buitengewoon secundair onderwijs
 • Leerlingen van het eerste tot en met het vierde middelbaar onderwijs
 • Jongeren in de jeugdafdeling van een Vlaamse sportclub (12 tot 16 jaar)

Maak een foto dat het thema "Fair Play" illustreert en win een waardebon voor sportmateriaal voor 1000 € !

 • Er zijn 5 categorieën die elke een waardebon voor sportmateriaal van 1.000 euro kunnen winnen.

 • Voor de categorie "SECUNDAIR ONDERWIJS" wordt per leerjaar een waardebon ter waarde van 1.000 € toegekend (4 prijzen).
 • Voor de categorie "BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS" wordt een waardebon toegekend ter waarde van 1.000 €.
 • Voor de categorie "JEUGDAFDELINGEN VAN VLAAMSE SPORTCLUBS" (12- tot 16 jarigen) worden per Vlaamse provincie aan één sportclub een waardebon toegekend ter waarde van 1.000 € (5 prijzen).
 • Voor de categorie "G-SPORTCLUB" (12- tot 16 jarigen) wordt een waardebon toegekend ter waarde van 1.000 €. Kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap krijgen bij G-sportclubs de kans om op hun eigen niveau te sporten in een reguliere sportclub. Meestal sporten ze in een apart team binnen de club, maar soms ook tezamen met de andere leden.
 • "PUBLIEKSPRIJS": De ingestuurde foto's zullen via Facebook te bekijken zijn waar men ook een stem kunt uitbrengen op de foto die men -uit alle categorieën- de beste vindt. De deelnemer (klas of club) die de foto ingestuurd heeft en die de meeste stemmen heeft behaald, krijgt de publieksprijs: een waardebon van 1000 €.

Neem een kijkje op de website van www.panathlonvlaanderen.be waar je het volledige wedstrijdreglement kunt lezen of rechtstreeks: klik hiervoor op http://www.panathlonvlaanderen.be/node/122

Stipendium 2014
 • Fotowedstrijd lager onderwijs: "Fair Play"
 • Wedstrijd voor Vlaamse sportfederaties

stipendium2014 Om jongeren te stimuleren en te leren omgaan met waarden en normen in de sport, lanceert Panathlon Vlaanderen vzw in 2014, met de steun van de Nationale Loterij en in samenwerking met de Bond voor Lichamelijke Opvoeding en de Stichting Vlaamse Schoolsport, een fotowedstrijd "Panathlon Stipendium". Het thema van de wedstrijd "Fair Play" richt zich naar jongeren (in klasverband) van de laatste twee jaren van het lager onderwijs en van de twee laatste jaren van het buitengewoon lager onderwijs (alle types). Onder leiding van een leerkracht of van een ouder kan een klas tot maximum drie foto´s insturen die het thema "fair play" illustreren: tijdens bv. een les lichamelijke opvoeding, schoolsport, trainingen of sportontmoetingen. Voor de winnende klassen ligt een waardebon voor sportmateriaal van 1.000 euro voor de deelnemende school klaar (de bon is inwisselbaar bij de firma Janssen&Fritsen). In de categorie "lager onderwijs" krijgt één klas per Vlaamse provincie een waardebon van 1.000 euro (vijf prijzen in totaal); voor de categorie ´buitengewoon lager onderwijs´ alle types) krijgt één klas een waardebon van 1.000 euro.

Het Panathlon ´Stipendium´ reikt dit jaar naast deze fotowedstrijd voor jongeren ook een prijs uit aan de drie Vlaamse Sportfederaties die met hun project rond ethisch sporten voor de aangesloten clubs en leden, het best aansluiten bij de "Verklaring over ethiek in de jeugdsport" van Panathlon International.

Meedoen is uiterst eenvoudig! Neem het initiatief voor jouw school en surf naar www.panathlonvlaanderen.be voor het wedstrijdreglement (of zie hieronder) of klik hieronder voor het Panathlon Stipendium 2014.

Stipendium 2015
 • Wie kan deelnemen? Leerlingen van de eerste en tweede graad secundair onderwijs (gewoon en buitengewoon), onder begeleiding van een leerkracht.
 • Onderwerp: Het thema van de sloganwedstrijd is ´Sport is een recht voor iedereen´.

stipendium2015 We grijpen terug naar de het ´Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport´. Alle kinderen hebben het recht ´Sport te beoefenen´ en dit gebaseerd op het fundamentele ethische principe van gelijkheid. Alle kinderen, zowel laatbloeiers als kinderen met een handicap, sportieve talenten en minder getalenteerde kinderen moeten dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en dezelfde professionele begeleiding krijgen, zonder onderscheid van afkomst, geslacht, ras, religie, seksuele geaardheid of cultuur.

Want sport en fysieke activiteit zijn een heel goed middel, niet alleen om de fysieke conditie op peil te houden, maar ook om sociale vaardigheden aan te leren. Kinderen leren hun talenten ontdekken, zich sociaal te gedragen, afspraken maken en respecteren, samenwerken, integreren... Kortom het is een meerwaarde voor de persoonlijke ontwikkeling.

Deelnemen is heel eenvoudig en gratis. Stuur de beste - max. 3 - zelfbedachte slogan(s) van jouw klas in via deze link of via e-mail naar stipendium@panathlonvlaanderen.be, met vermelding van:

 • naam school + klas en adres
 • naam en coördinaten van de begeleidende leerkracht: hoedanigheid en vak, adres, telefoon en e-mailadres

Jouw inzending wordt ten laatste op 31 mei 2015 verwacht.

Stipendium 2015

Stipendium 2014

Stipendium 2013

Stipendium 2012

Stipendium 2011

Bekijk Foto's

Stipendium 2010

Bekijk Foto's

Stipendium 2009

Bekijk Foto's

Stipendium 2008

Bekijk Foto's

Stipendium 2007

Stipendium 2006

De beginjaren

Bekijk Foto's