Panathlon International Brussels

Het verhaal achter PIB


Geschiedenis

PIB heeft reeds een lange geschiedenis. Naar aanleiding van een Europees Congres van de Ministers van Sport, in Brussel met als thema; "Geweld in de Sport" werd onze stichter de heer Vic De Donder, toenmalig medewerker van minister Rika De Backer geconfronteerd met Panathlon International. Hij was erdoor gegrepen omdat deze beweging op wereldniveau allerlei initiatieven wou nemen in het kader van de ethische waarden in de sport.

Met zijn enthousiasme begon hij een zoektocht naar andere geïnteresseerden in de Vlaamse sportwereld. In mei 1978 werd de eerste Vlaamse Panathlon club gesticht. Vele belangrijke spelers binnen de Vlaamse sportwereld werden lid en de club bood hierdoor voor de eerste keer een forum aan deze voorzitters om gedachten, ideeën en praktische informatie aan mekaar door te geven.

Een belangrijk element in deze beginfase was de "gevonden vriendschap" tussen mensen die in feite allen hetzelfde beoogden maar mekaar niet kenden.

Panathlon International Vlaanderen (PIVL), zo werd de club genoemd, vergaderde op regelmatige tijdstippen in een gezellig restaurantje in Opwijk. Langzamerhand groeide de groep en werden de samenkomsten verplaatst naar Wemmel om uiteindelijk te belanden in Sint-Niklaas. PIVL wou de spreekbuis zijn van de Vlaamse sportwereld tegenover de Vlaamse overheid.

Van bij de start mengde PIVL zich op het internationaal forum en drong aan om meer werk te maken van de inhoud van onze boodschap. Binnen deze entiteit werd evenzeer aandacht besteed om op inhoudelijk vlak duidelijke boodschappen te formuleren in verband met de positieve waarden in de sport, en die dan te promoten. PIVL wou de "senaat van de sport" zijn.

De structuur van Panathlon International (PI) is gebaseerd op de klassieke structuur van de gekende serviceclubs zoals Rotary, Lions, Ronde-Tafel, Kiwanis e.a. Zo behoort het tot hun opdracht om in elke stad een club op te richten en de verspreiding van hun gedachtegoed te verzekeren. Van bij de start heeft de directie van PIVL ervoor gekozen om één club op Vlaams niveau te laten functioneren. Gezien de edele en de moeilijke opdracht, en omwille van het bestaan van sportadviesraden in elke stad of gemeente die in zekere zin de plaatselijke Panathlon clubs kunnen vervangen, werd voor deze optie gekozen.

De druk van PI om toch maar meerdere clubs op te richten werd sterker en sterker. Tot op het ogenblik dat mede onder impuls van Jacques Rogge, toenmalig voorzitter van het B.O.I.C., en in samenspraak met de stichters van de Sportservice club Internationaal Gent, deze club erkend werd als Panathlon club op 18 mei 1987 onder de naam Panathlon Gent.

Het handhaven van de naam PIVL was voor de eerste club niet meer te verdedigen. Dat zou voor verwarring kunnen zorgen. Omdat ondertussen het ledenaantal sterk was toegenomen werd besloten om die op te splitsen in Panathlon International Antwerpen (PIA) (rond de leden van de Antwerpse regio, gesticht op 06/10/1998) en PIB. Er werd voor PIB gekozen om de band op nationaal en Vlaams niveau te kunnen behouden en om ook in de provincie Vlaams-Brabant aanwezig te zijn.

Belangrijk element in de geschiedenis van PIB is het feit dat, toen nog onder de benaming van PIVL het Panathlon Stipendium werd gelanceerd. Van 1988 tot 2002 werd jaarlijks een beurs van toen 1.000.000 Belgische frank toegekend aan een belangrijk en innemend project in de sportsector en dit dankzij de steun van de Nationale Loterij. Sedert 2005 is het stipendium omgevormd tot een subsidie van 30.000 euro voor de organisatie van een teken/fotowedstrijd voor de eerste vier leerjaren van het secundair onderwijs en het buitengewoon onderwijs en voor de jongeren sportclubs. Voor verdere informatie verwijzen we naar de rubriek stipendium in de website.

Voormalig bestuur

PIB kende reeds volgende voorzitters: Vic De Donder, Paul De Broe en Jos Vanlerberghe.

Directiecomité:

Eric De Boever

Paul De Broe – Voormalig voorzitter

Vic De Donder

Maurice De Smet

Willy Pennoit - Ondervoorzitter

Gilbert Vandenbossche

Luc Van Landschoot - Ondervoorzitter

Joseph Vanlerberghe - Voorzitter

Noël Willems

Panathlon International - België - VlaanderenClick Me

PANATHLON INTERNATIONAL

PI is een in 1951 in Venetië opgerichte organisatie die zich inlaat met de ethische waarden in de sport. De vereniging telt 281 clubs in 24 landen en is erkend door het Internationaal Olympisch Comité (IOC). PI is lid van de Sportaccord en van het Internationaal Comité voor Fair-Play (ICFP). Het devies luidt ´Ludis iungit´ (´spel verenigt mensen´).

Wereldwijd beijvert PI zich om het begrip en de wederzijdse waardering binnen de sportwereld te bevorderen en de ergste uitwassen - geweld, doping, misbruik van kinderen, commercialisering, ... te beteugelen.

België

Onder impuls van o.a. de Vlaamse Panathlon clubs werd in Antwerpen tijdens een congres van PI in 2004 een statutenwijziging van PI doorgevoerd.

In België werd ondertussen Panathlon Wallonie-Bruxelles (PWB) opgericht in 2003 en kende Panathlon in Vlaanderen een grote ontwikkeling en bestaan nu reeds 4 Panathlon clubs namelijk: Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven. Samen vormen zij met Panathlon club der Deutschsprachigen Gemeinschaft (opgericht 29/07/2010) en Panathlon Wallonie-Bruxelles het Belgische district. Na de voorzitters Philippe Housiaux, Willy Druyts en Vic De Donder is op dit ogenblik Thierry Zintz voorzitter van Panathlon International België (PI BEL).