image1 image2 image3 image4 image5 image6

Welkom

Panathlon Brussel heet u van harte welkom op zijn website. We hopen u permanent alle nuttige informatie te bieden over de werking van Panathlon International, België, Vlaanderen en Brussel. Hier kun je terecht voor belangrijke documenten, standpunten en activiteiten binnen de Panathlon beweging. Hij wil tevens een blijvende oproep zijn om u van de Panathlon gedachte te overtuigen. Het loont de moeite.

Club BrusselClick Me

Panathlon Club Brussel heeft reeds een lange geschiedenis. Naar aanleiding van een Europees Congres van de Ministers van Sport, in Brussel met als thema; "Geweld in de Sport" werd onze stichter de heer Vic De Donder, toenmalig medewerker van minister Rika De Backer geconfronteerd met Panathlon International. Hij was er door gegrepen omdat deze beweging op wereldniveau allerlei initiatieven wou nemen in het kader van de ethische waarden in de sport. meer >>

Panathlon International - België - VlaanderenClick Me

PANATHLON INTERNATIONAL

Panathlon International is een in 1951 in Venetië opgerichte organisatie die zich inlaat met de ethische waarden in de sport. De vereniging telt 300 clubs in 29 landen en is erkend door het Internationaal Olympisch Comité (IOC).
Panathlon International is lid van de General Association of International Sports Federations (GAISF) en van het Internationaal Comité voor Fair-Play (ICFP).
Panathlon International heeft als voorzitter de heer Enrico Pradi en het devies luidt ´Ludis iungit´ (´spel verenigt mensen´).

Wereldwijd beijvert Panathlon International zich om het begrip en de wederzijdse waardering binnen de sportwereld te bevorderen en de ergste uitwassen - geweld, doping, misbruik van kinderen, commercialisering, ... te beteugelen.
Een eerstvolgend internationaal congres is gepland in mei 2012 in Syracuse.


BELGIE

Onder impuls van o.a. de Vlaamse Panathlon clubs werd in Antwerpen tijdens een congres van Panathlon International in 2004 een statutenwijziging van Panathlon International doorgevoerd. Waar vroeger de beslissingbevoegdheid hoofdzakelijk bij de plaatselijke clubs lag, met een ontegensprekelijk overwicht van de Italiaanse clubs (de stichtende natie) werd door die statutenwijziging een nieuwe inhoud gegeven aan het begrip "district". Waar dit vroeger een verzameling was van een aantal clubs met een minimum van17 willekeurig over de wereld verspreid - zo behoorden de Vlaamse clubs tot het 17°district samen met de Franse en Luxemburgse clubs - werd voortaan een groter gewicht gegeven aan de naties voor zover zij minstens twee clubs tellen.
In België werd ondertussen Panathlon Wallonie-Bruxelles opgericht in 2003 en kende Panathlon in Vlaanderen een grote ontwikkeling en bestaan nu reeds 5 Panathlon clubs namelijk: Antwerpen, Brussel, Gent, Leuven, Limburg. Samen vormen zij met Panathlon club der Deutschsprachigen Gemeinschaft, opgericht 29/07/2010en Panathlon Wallonie-Bruxelles het Belgische district. Na de voorzitters Philippe Housiaux, Willy Druyts is op dit ogenblik Vic De Donder voorzitter van Panathlon België.


VLAANDEREN

Aansluitend op de informatie in de rubrieken Brussel en België heeft de Panathlon beweging een groet groei gekend in Vlaanderen. Gestart als Panathlon Vlaanderen werd deze eerste club in 1998 gesplitst in Panathlon Antwerpen, en Panathlon Brussel. Ondertussen werd in 1987 Panathlon Gent gesticht, vervolgens werden Panathlon Limburg en Panathlon Leuven opgericht. Vlaanderen teltop dit ogenblik 5 werkende clubs en kan statutair binnen Panathlon International een "zone" creëren. Naar aanleiding van de voorzitterswissel die eerlang moet plaatsvinden kan gedacht worden aan de officiële oprichting van de zone Panathlon Vlaanderen. Op dit ogenblik is Paul Standaert voorzitter van Panathlon Vlaanderen.

Onze VisieClick Me

De club Panathlon International Brussel brengt personen bijeen uit het Hoofdstedelijk Gewest Brussel, de regio Vlaams Brabant en tot nader order ook uit gans Vlaanderen. Zij kiest haar leden uit diverse maatschappelijke en culturele richtingen en uit alle organisaties die bereid zijn om zich in te zetten voor de promotie van de sport in het algemeen en voor de ethiek in de sport in het bijzonder.

De club dient alle die actief zijn in de sportwereld, zonder onderscheid van opinie, godsdienst, leeftijd, status of sekse, met de bedoeling om met hen de essentiële culturele en ethische waarden te promoten.

Door op lokaal en regionaal niveau initiatieven te nemen, en mee te werken aan nationale en internationale acties, stimuleert Panathlon International Brussel de vriendschap en de solidariteit bij allen die met de sport begaan zijn, maar vecht tevens tegen de bedreigingen zoals geweld, racisme, doping, misbruik van kinderen en commercialisering.

Daardoor neemt Panathlon International Brussel een unieke en specifieke plaats in in de sportwereld.
Het is om die reden essentieel dat kwaliteitsvolle personen worden aangetrokken als lid om samen te werken aan een gezonde sport.

Tenslotte niets is beter om de visie van de Panathlon beweging te illustreren als de ´Panathlon Verklaring over Ethiek in de Jeugdsport´ van september 2004. Tekst en toelichting onder rubriek ´Panathlon Algemeen´ of klik hier.