Geschiedenis

Panathlon Club Brussel heeft reeds een lange geschiedenis. Naar aanleiding van een Europees Congres van de Ministers van Sport, in Brussel met als thema; "Geweld in de Sport" werd onze stichter de heer Vic De Donder, toenmalig medewerker van minister Rika De Backer geconfronteerd met Panathlon International. Hij was er door gegrepen omdat deze beweging op wereldniveau allerlei initiatieven wou nemen in het kader van de ethische waarden in de sport.

Met zijn enthousiasme begon hij een zoektocht naar andere geïnteresseerden in de Vlaamse sportwereld. In mei 1978 werd de eerste Vlaamse Panathlon club gesticht. Vele belangrijke spelers binnen de Vlaamse sportwereld werden lid en de club bood hierdoor voor de eerste keer een forum aan deze voorzitters om gedachten, ideeën en praktische informatie aan mekaar door te geven.

Een belangrijk element in deze beginfase was de "gevonden vriendschap" tussen mensen die in feite allen hetzelfde beoogden maar mekaar niet kenden.

Panathlon Vlaanderen, zo werd de club genoemd, vergaderde op regelmatige tijdstippen in een gezellig restaurantje in Opwijk. Langzamerhand groeide de groep en werden de samenkomsten verplaatst naar Wemmel om uiteindelijk te belanden in Sint-Niklaas. Panathlon Vlaanderen wou de spreekbuis zijn van de Vlaamse sportwereld tegenover de Vlaamse overheid.

Van bij de start mengde Panathlon Vlaanderen zich op het internationaal forum en drong aan om meer werk te maken van de inhoud van onze boodschap. Binnen Panathlon Vlaanderen werd evenzeer aandacht besteed om op inhoudelijk vlak duidelijke boodschappen te formuleren in verband met de positieve waarden in de sport, en die dan te promoten. Panathlon Vlaanderen wou de "senaat van de sport" zijn.

De structuur van Panathlon International is gebaseerd op de klassieke structuur van de gekende serviceclubs zoals Rotary, Lions, Ronde-Tafel, Kiwanis e.a. Zo behoort het tot hun opdracht om in elke stad een club op te richten en de verspreiding van hun gedachtegoed te verzekeren. Van bij de start heeft de directie van Panathlon Vlaanderen ervoor gekozen om één club op Vlaams niveau te laten functioneren. Gezien de edele en de moeilijke opdracht en omwille van het bestaan van sportadviesraden in elke stad of gemeente die in zekere zin de plaatselijke Panathlon clubs kunnen vervangen werd voor deze optie gekozen.

De druk van Panathlon International om toch maar meerdere clubs op te richten werd sterker en sterker. Tot op het ogenblik dat mede onder impuls van Jacques Rogge, toenmalig voorzitter van het B.O.I.C., en in samenspraak met de stichters van de Sportservice club Internationaal Gent,deze club erkend werd als Panathlon club op 18 mei 1987 onder de naam Panathlon Gent.

Het handhaven van de naam Panathlon Vlaanderen was voor de eerste club niet meer te verdedigen. Dat zou voor verwarring kunnen zorgen. Omdat ondertussen het ledenaantal van sterk was toegenomen werd besloten om die op te splitsen in Panathlon Antwerpen (rond de leden van de Antwerpse regio, gesticht op 06/10/1998) en Panathlon Brussel. Er werd voor Panathlon Brussel gekozen om de band op nationaal en Vlaams niveau te kunnen behouden en om ook in de provincie Vlaams Brabant aanwezig te zijn. Vanzelfsprekend bleef de moeder/vaderrol van Panathlon Vlaanderen spelen in het doen en laten van Panathlon Brussel.

Belangrijk element in de geschiedenis van Panathlon Brussel is het feit dat, toen nog onder de benaming van Panathlon Vlaanderen het Panathlon Stipendium werd gelanceerd. Van 1988 tot 2002 werd jaarlijks een beurs van toen 1.000.000 Belgische frank toegekend aan een belangrijk en innemend project in de sportsector en dit dank zij de steun van de Nationale Loterij. Sedert 2005 is het stipendium omgevormd tot een subsidie van 30.000 euro voor de organisatie van een teken/fotowedstrijd voor de eerste vier leerjaren van het secundair onderwijs en het buitengewoon onderwijs en voor de jongeren sportclubs. Voor verdere informatie verwijzen we naar de rubriek stipendium in de website.

Panathlon telt op dit ogenblik een dertigtal leden en vergadert op maandelijkse basis hoofdzakelijk in hotel Serwir te Sint-Niklaas.

Panathlon Brussel kende reeds volgende voorzitters: Vic De Donder, Paul De Broe, Jos Vanlerberghe.

Directiecomité

 • Eric De Boever - Secretaris
 • Paul De Broe - Past President
 • Vic De Donder
 • Maurice De Smet
 • Harlindis Dumoulin - Penningmeester
 • Willy Pennoit - Ondervoorzitter
 • Gilbert Vandenbossche
 • Luc Van Landschoot - Ondervoorzitter
 • Joseph Vanlerberghe - Voorzitter
 • Noël Willems

Voorzitters - Panathlon International Brussel vzw

 • Paul De Broe: van 3 april 2006 tot 2 juni 2008
 • Jos Vanlerberghe: huidig voorzitter sinds 2 juni 2008